Союз українців Підляшшя

Союз українців Підляшшя – це українсько громадсько-культурна організація, що діє на Підляшші. Організація заснована у 1992 р. Діє на території Під ляського та Люблинського воєводств, осідок організації знаходиться у Більську. Основною метою діяльності Союзу є збереження та розвиток української культурної спадщини Підляшшя, яка має багатовікову традицію. Союз робить також заходи для популяризації сучасної української культури. Свою мету досягає проводячи видавничу діяльність, організацію фестивалів, концертів, конкурсів, заходів у природі, діяльність художніх колективів, художні майстер-класи для дітей та молоді.

Związek Ukraińców Podlasia to ukraińska organizacja społeczno-kulturalna, działająca na Podlasiu. Organizacja została założona w 1992. Działa na terenie województw podlaskiego i lubelskiego, siedziba ZUP znajduje się w Bielsku Podlaskim. Głównym celem działalności jest zachowanie i rozwój ukraińskiej spuścizny kulturowej Podlasia, która ma tu wielowiekową tradycję. Związek podejmuje także działania na rzecz popularyzacji współczesnej kultury ukraińskiej. Swoje cele realizuje poprzez działalność wydawniczą, organizację festiwali, koncertów, konkursów, imprez plenerowych, działalność zespołów artystycznych, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.