ІІ Підляська українська наукова конференція «Культура та мова Підляшшя протягом століть» II Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Kultura i język Podlasia w ciągu stuleci” Більськ на Підляшші, 16-17 листопада 2018 р. / Bielsk Podlaski, 16-17 listopada 2018 r. Місце конференції: МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА В БІЛЬСЬКУ НА ПІДЛЯШШІ, ВУЛ. КАЗІМЕЖОВСЬКА 14 Miejsce konferencji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM, UL. KAZIMIERZOWSKA 14

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

16 листопада 2018 р. (п’ятниця)

13.00-13.15
Відкриття конференції
Голова: Григорій Купріянович

13.15-16.00
Сесія І: Українська мова та література Підляшшя
Голови: Юрій Нікіторович, Микола Рощенко
Григорій Аркушин (Луцьк), Колективні прізвиська підляшуків, мотивовані особливостями їхнього мовлення
Любов Фроляк (Люблин), До питання про мову пісень Підляшшя
Мацєй Кулак (Варшава-Луцьк), Полонізми у фразеологічній спадщині Підляшшя
Міхал Саєвич (Люблин), Характер негативно позначених девербальних назв суб’єктів на білорусько-українському мовному пограниччі (на прикладі говірок околиць Старого Левкова на Білосточчині)
Тадей Карабович (Голя-Люблин), Наукові зацікавлення професора Михайла Лесева творчістю українських поетів з Підляшшя
Людмила Лабович (Білосток), Іменні тенденції в парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Чижах у 1730-1750 роках
Кароліна Хмур (Білосток), Стан та перспективи навчання української мови в Підляському воєвідстві
Дискусія

16.00-16.15 Перерва на каву

16.15-18.45
Сесія ІI: Історична доля Підляшшя
Голови: Василь Крупич, Міхал Саєвич
Олександер Кирилюк (Білосток), Нарис сільськогосподарської економіки на Підляшші в XVI-XXI століттях
Григорій Купріянович (Люблин), Православні святі з Північного Підляшшя – географія, характеристика та розвиток почитання
Юрій Гаврилюк (Більськ), Українське населення Підляшшя у контексті державотворення 1917-1918 років та міжнародних відносин
Микола Рощенко (Люблин), Чисельність україномовного населення Північного Підляшшя та дії державних органів щодо формування його національної приналежності у ХІХ столітті
Юрій Нікіторович (Білосток), Українство під спеціальним наглядом на прикладі функціонування українських класів Педагогічного ліцею № 2 у Бартошицях
Юрій Місіюк (Білосток), Від змісту до форми – двадцятиліття Товариства любителів скансену в Козліках (комюніке)
Дискусія

18.45-19.00 Перерва на каву

19.00-20.00
Презентація видання «Кліщелі, Підляшшя, Україна. Ювілейний збірник на пошану доктора Миколи Рощенка у 75-річчя від дня народження» за ред. Г. Купріяновича та Р. Висоцького (Кліщелі 2017)

17 листопада 2018 р. (субота)

9.00-9.15
Відкриття виставки «1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші» (автори виставки: Григорій Купріянович, Славомир Виспянський)

9.15-11.45
Сесія ІІI: Культурна і природна спадщина Підляшшя
Голови: Григорій Аркушин, Дорота Місіюк
Юрій Плева (Курашево), Традицийна пудляська загорода біельсько-гайнувського типу кунця ХІХ – початку ХХ століеття
Андрій Рощенко (Більськ), Різьбярі та малярі Кліщелівської землі
Лариса Лукашенко (Львів), Яків Сєнчик – збирач народних пісень Підляшшя
Фелікс Чижевський (Люблин), Вибрані питання ономастики Підляшшя.
Марек Олейнік (Люблин), З досліджень антропонімії Грабовецького староства XVI-XVIII століть
Івона Бєлєцька-Влодзіміров (Більськ), Підляшшя як прихисток – погляд іззовні на скансен у Козліках (комюніке)
Василь Крупич (Білосток), Добриводські календарі (2014-2018) як приклад діяльності задля збереження ідентичності місцевої громадськості
Агнешка Дудек-Шуміґай (Люблин), Про мову надгробних написів православних цвинтарів польсько-українського пограниччя
Дискусія

11.45-12.00 Перерва на каву

12.00-13.00
Дискусія «Перспективи та напрямки діяльності Підляського наукового інституту»

13.00-13.45 Обідня перерва

13.45-16.15
Сесія IV: Український етнос Підляшшя у контексті функціонування національних меншин
Голови: Любов Фроляк, Фелікс Чижевський
Андрій Єкатеринчук (Люблин), Дилеми ідентичності православних мешканців Підляшшя. Аналіз вибраних інтернет-дискусій
Андрій Нікіторович (Білосток), Національно-етнічні конфлікти у суспільстві пограниччя на прикладі жителів Підляського воєвідства
Мирослав Степанюк (Пухли), Екомузей Країни відкритих віконниць – концепція зміцнення економічного розвитку на основі культурно-природничих цінностей
Дорота Місіюк (Білосток), Спадщина і традиція української мови на Підляшші крізь призму поглядів та ставлення двох поколінь
Ева Ґодлевська (Люблин), Правовий статус національних меншин в Австрії
Ольга Купріянович (Люблин-Варшава), Маркетинг ідентичності позаурядових організацій національних меншин як нова форма маркетингу ідеї
Дискусія

16.15-16.45
Урочисте закриття конференції
Голова: Григорій Купріянович
Виступи офіційних гостей
Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)

PROGRAM KONFERENCJI

16 listopada 2018 r. (piątek)

13.00-13.15
Otwarcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

13.15-16.00
Sesja І: Język i literatura ukraińska Podlasia
Przewodniczący: Jerzy Nikitorowicz, Mikołaj Roszczenko
Hryhorij Arkuszyn (Łuck), Przezwiska zbiorowe Podlasian motywowane specyfiką sposobu ich mówienia
Lubow Frolak (Lublin), O problematyce języka pieśni Podlasia
Maciej Kułak (Warszawa-Łuck), Polonizmy w dziedzictwie frazeologicznym Podlasia
Michał Sajewicz (Lublin), Charakter nacechowania ujemnego dewerbalnych nazw subiektów na białorusko-ukraińskim pogra¬niczu językowym (na przykładzie gwar okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie)
Tadeusz Karabowicz (Hola-Lublin), Zainteresowania naukowe profesora Michała Łesiowa twórczością poetów ukraińskich z Podlasia
Ludmiła Łabowicz (Białystok), Tendencje imiennicze w parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Czyżach w latach 1730-1750
Karolina Chmur (Białystok), Stan i perspektywy nauczania języka ukraińskiego w województwie podlaskim
Dyskusja

16.00-16.15 Przerwa kawowa

16.15-18.45
Sesja ІI: Losy historyczne Podlasia
Przewodniczący: Bazyli Krupicz, Michał Sajewicz
Aleksander Kiryluk (Białystok), Zarys gospodarki rolnej na Podlasiu w XVI-XXI wieku
Grzegorz Kuprianowicz (Lublin), Święci prawosławni z Podlasia Północnego – geografia, charakterystyka oraz rozwój kultu
Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Ludność ukraińska Podlasia w kontekście procesów państwowotwórczych lat 1917-1918 oraz stosunków międzynarodowych
Mikołaj Roszczenko (Lublin), Liczebność ludności ukraińskojęzycznej Północnego Podlasia oraz działania władz państwowych w kierunku formowania jej przynależności narodowej w XIX wieku
Jerzy Nikitorowicz (Białystok), Ukraińskość pod specjalnym nadzorem na przykładzie funkcjonowania klas ukraińskich w Liceum Pedagogicznym nr 2 w Bartoszycach
Jerzy Misiejuk (Białystok), Od treści do formy – 20-lecie Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach (komunikat)
Dyskusja

18.45-19.00 Przerwa kawowa

19.00-20.00
Prezentacja wydawnictwa Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin, pod red. G. Kuprianowicza i R. Wysockiego (Kleszczele 2017)

17 listopada 2018 r. (sobota)

9.00-9.15
Otwarcie wystawy „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu”

9.15-11.45
Sesja ІІI: Kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo Podlasia
Przewodniczący: Hryhorij Arkuszyn, Dorota Misiejuk
Jerzy Plewa (Kuraszewo), Tradycyjna zagroda podlaska typu bielsko-hajnowskiego końca ХІХ – początku ХХ wieku
Andrzej Roszczenko (Bielsk Podlaski), Rzeźbiarze i malarze Ziemi Kleszczelowskiej
Larysa Łukaszenko (Lwów), Jakiw Sieńczyk – zbieracz pieśni ludowych Podlasia
Feliks Czyżewski (Lublin), Wybrane problemy onomastyki Podlasia
Marek Olejnik (Lublin), Z badań nad antroponimią starostwa grabowieckiego XVI-XVIII wieku
Iwona Bielecka-Włodzimirow (Bielsk Podlaski), Podlasie jako azyl – spojrzenie z zewnątrz na skansen w Koźlikach (komunikat)
Bazyli Krupicz (Białystok), Kalendarze dobrowodzkie (2014-2018) jako przykład działań na rzecz zachowania tożsamości społeczności lokalnej
Agnieszka Dudek-Szumigaj (Lublin), O języku inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego
Dyskusja

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.00
Dyskusja „Perspektywy i kierunki działania Podlaskiego Instytutu Naukowego”

13.00-13.45 Przerwa obiadowa

13.45-16.15
Sesja IV: Ukraiński etnos Podlasia w kontekście funkcjonowania mniejszości narodowych
Przewodniczący: Lubow Frolak, Feliks Czyżewski
Andrzej Jekaterynczuk (Lublin), Dylematy tożsamościowe prawosławnych mieszkańców Podlasia. Analiza wybranych dyskusji internetowych
Andrzej Nikitorowicz (Białystok), Konflikty narodowo-etniczne w społeczności pogranicza na przykładzie mieszkańców województwa podlaskiego
Mirosław Stepaniuk (Puchły), Ekomuzeum Krainy Otwartych Okiennic – koncepcja wzmocnienia rozwoju ekonomicznego w oparciu o walory kulturowo-przyrodnicze
Dorota Misiejuk (Białystok), Dziedzictwo i tradycja języka ukraińskiego na Podlasiu poprzez poglądy i postawy dwóch pokoleń
Ewa Godlewska (Lublin), Status prawny mniejszości narodowych w Austrii
Olga Kuprianowicz (Lublin-Warszawa), Marketing tożsamości organizacji pozarządowych mniejszości narodowych jako nowa forma marketingu idei
Dyskusja

16.15-16.45
Uroczyste zamknięcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *