IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski

UA/PL

Założenia programowe Konferencji

Celem Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest intensyfikacja badań nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia oraz stworzenie miejsca dla prezentacji i popularyzacji wyników badań naukowych ukraińskiego środowiska naukowego regionu oraz innych badaczy zainteresowanych problematyką Podlasia. Pierwsza Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa odbyła się w październiku 2017 r. z okazji 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia, druga – w listopadzie 2018 r. Obie konferencje pokazały potrzebę organizacji podobnych przedsięwzięć naukowych.

Badania nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia mają kluczowe znaczenie dla poznania i zachowania spuścizny kulturowej regionu oraz kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej jego mieszkańców. Niezbędne dla kształtowania i zachowania tożsamości jest również stworzenie forum prezentacji wiarygodnych badań naukowych oraz integrowanie i rozwój ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.
Głównym tematem III Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest 25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu, które obchodzimy właśnie w 2019 roku. Dlatego też w centrum problematyki tegorocznej konferencji będzie problematyka nauczania języka ojczystego czy szerzej – oświaty na Podlasiu. Organizatorzy pragną, by problematyka oświatowa została zaprezentowana w szerokim spektrum: poczynając od historii szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu, poprzez proces odradzania nauczania języka ukraińskiego od lat 90. XX w. po dzień dzisiejszy, ale także uwzględniając kwestie metodyczne, wymiar prawny, badania komparatystyczne oraz kontekst nauczania języka ojczystego w innych środowiskach ukraińskich i wśród różnych mniejszości narodowych w Polsce i w innych krajach.

Choć w 2019 r. tematyka oświatowa będzie dominująca, zakres tematyczny Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej pozostanie różnorodny i obejmie problematykę Podlasia w szerokim znaczeniu. Na konferencji mogą zostać przedstawione referaty, które dotyczą kwestii nie związanych z oświatą. Przede wszystkim jest to: historia, język, kultura i współczesność społeczności ukraińskiej Podlasia oraz innych społeczności regionu, a także ich wzajemne kontakty. Tematyka konferencji obejmuje również inne kwestie wpływające na sytuację społeczności ukraińskiej Podlasia (np. uwarunkowania prawne, ekonomiczne, geograficzne, przyrodnicze, socjologiczne), problematykę sąsiednich regionów zamieszkałych przez Ukraińców (w szczególności Ziemi Brzeskiej i Chełmszczyzny) czy doświadczenia innych społeczności mniejszościowych, a także kwestie dotyczące funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce i innych krajach. W formule konferencji mieszczą się także pozostałe zagadnienia będące w sferze zainteresowań badawczych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.

Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa ma charakter interdyscyplinarny. Mogą być na niej wygłaszane referaty z różnych dziedzin nauki, przed wszystkim historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii, historii Kościoła, geografii, demografii, folklorystyki, kulturoznawstwa, muzykoznawstwa, nauk prawnych (w szczególności w zakresie ochrony praw mniejszości), ale także z innych dziedzin.

Organizator
Podlaski Instytut Naukowy
Współorganizatorzy
Związek Ukraińców Podlasia, Towarzystwo Ukraińskie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białystoku.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Komitet Organizacyjny
dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący,
Ludmiła Łabowicz – sekretarz,
dr Andrzej Artemiuk,
Łukasz Badowiec,
Karolina Chmur,
Olga Kuprianowicz,
Elżbieta Tomczuk.
Kontakty
Tel. +48 664187538 (przewodniczący), +48 609048496 (sekretarz).
E-mail: pninstytut@gmail.com

ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Більськ на Підляшші, 15-16 листопада 2019 р.

Програмні положення Конференції

Метою Підляської української наукової конференції є інтенсифікація досліджень історії і культури та сучасності українського населення Підляшшя, а також створення місця для презентації та популяризації результатів наукових досліджень українського наукового середовища регіону та інших дослідників, які зацікавлені проблематикою Підляшшя. Перша Підляська українська наукова конференція відбулася у жовтні 2017 р. з нагоди 25-річчя Союзу українців Підляшшя, друга – у листопаді 2018 р. Обидві конференції показала потребу організації того роду наукових заходів.

Дослідження історії і культури та сучасності української громадськості Підляшшя мають ключове значення для пізнання і збереження культурної спадщини регіону та формування національної та регіональної ідентичності його мешканців. Необхідним для формування та збереження тотожності є також створення форуму презентації вірогідних наукових досліджень та інтегрування і розвиток українського наукового середовища Підляшшя.

Основною темою ІІІ Підляської української наукової конференції є 25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші, яке відзначаємо саме у 2019 р. Тому у центрі проблематики цьогорічної конференції будуть питання навчання рідної мови та, ширше, освіти на Підляшші. Організатори хотіли б, щоб освітня проблематика була представлена у широкому спектрі: починаючи від історії українського шкільництва на Підляшші через процес відродження навчання української мови від 90-х роках ХХ ст. по сьогоднішній день, але також включаючи методичні питання, юридичний вимір, компаратистичні дослідження та контекст навчання рідної мови в інших українських середовищах і серед різних національних меншин у Польщі і в інших країнах.

Незважаючи на факт, що у 2019 р. освітня проблематика буде домінуючою, тематичний обсяг Підляської української наукової конференції залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому значенні. На конференції можуть бути представлені доповіді, які стосуються питань не пов’язаних з освітою. Перш за все, це: історія, мова, культура та сучасність української громадськості Підляшшя та інших етносів регіону, а також їхні взаємозв’язки. Тематика конференції охоплює також інші питання, що мають вплив на ситуацію української громадськості Підляшшя (напр. правові, економічні, географічні, природничі та соціологічні чинники), проблематику сусідніх регіонів, у яких проживають українці (перш за все Берестейщини та Холмщини) та досвід інших меншинних спільнот, а також питання, які стосуються функціонування національних меншин в Польщі та в інших країнах. Формула конференції також включає інші питання, що знаходяться в колі наукових зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.

Підляська українська наукова конференція має міждисциплінарний характер. Можна на ній виголошувати доповіді з різних галузей науки, перш за все, з історії, мовознавства, літературознавства, соціології, історії Церкви, географії, демографії, фольклористики, культурознавства, музикознавства, юридичних наук (зокрема, в галузі захисту прав меншин), а також з інших сфер.

Організатор
Підляський науковий інститут
Співорганізатори
Союз українців Підляшшя, Українське Товариство, Початкова школа № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську, Центр вдосконалення вчителів у Білостоці.

Конференція відбувається завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, завдяки підтримці приватних осіб та при фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ України.

Організаційний комітет
д-р Григорій Купріянович – голова,
Людмила Лабович – секретар,
д-р Андрій Артем’юк,
Лука Бадовець,
Ольга Купріянович,
Єлизавета Томчук,
Кароліна Хмур.
Контакт
Тел. +48 664187538 (голова), +48 609048496 (секретар).
E-mail: pninstytut@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *