IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”

PL/UA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.

Miejsce obrad konferencji: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14

Uroczyste otwarcie konferencji oraz lekcja otwarta języka ukraińskiego:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 126

 

15.11.2019 (piątek)

 

10.00-10.40

Uroczyste otwarcie konferencji

Przewodniczący: Eugenia Gałka, Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

10.40-11.00

Lekcja otwarta języka ukraińskiego

Prowadzenie lekcji: Elżbieta Tomczuk, Agnieszka Giza

11.30-13.15

Sesja І: „Historia szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu”

Przewodniczący: Pawło Hrycenko, Feliks Czyżewski

Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Edukacja na Podlasiu do początków XX wieku – charakter etniczny

Marek Syrnyk (Wałcz), Komisariat Oświaty Ludowej na Chełmszczyźnie, Podlasiu i Polesiu w latach 1917-1919

Roman Wysocki (Warszawa-Lublin), Początki szkolnictwa ukraińskiego na Północnym Podlasiu w latach 1917-1919

Grzegorz Kuprianowicz (Lublin), Próby organizacji szkolnictwa ukraińskiego na Południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie w latach 1919-1924

Mikołaj Roszczenko (Lublin), Nauczanie języka ukraińskiego w Kleszczelach w latach 50. i 60. XX wieku na tle sytuacji językowej w regionie

Dyskusja

 

13.45-15.45

Sesja ІI: „Badania językoznawcze Podlasia”

Przewodniczący: Mikołaj Roszczenko, Roman Wysocki

Pawło Hrycenko (Kijów), Język ukraiński Podlasia w perspektywie ogólnoukraińskiej: modele wzmocnienia i witalizacji

Michał Sajewicz (Lublin), Nazwiska patronimiczne zakończone na -uk występujące w Polsce wyłącznie lub najczęściej w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie

Feliks Czyżewski (Lublin), Jak opisywać słownictwo na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim (na marginesie książki Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe autorstwa Doroty Rembiszewskiej i Janusza Siatkowskiego)

Jan Łobuziński (Kuraszewo), Toponimia wsi Klejniki

Oksana Kuźmycz (Równe), Toponimikon Chełmszczyzny i Podlasia: paralele ukraińsko-polskie

Anna Mikiciuk (Lublin), Z badań nad mikrotoponimią powiatu Biała Podlaska

Lubow Frolak (Lublin), Grafemy dawnej cyrylicy na nagrobkach Podlasia na tle innych regionów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Dyskusja

16.00-20.00

Sesja ІII: „Historia i kultura Podlasia”

Przewodniczący: Michał Sajewicz, Lubow Frolak

Renata Malecka (Białystok), Działania Podlaskiego Kuratora Oświaty w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Województwie Podlaskim

Andrzej Jekaterynczuk (Lublin), Język jako element tożsamości prawosławnych mieszkańców Podlasia. Na podstawie dyskusji na forach internetowych

Andrzej Nikitorowicz (Białystok), Przemiany potrzeb tożsamościowych mniejszości w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem Ukraińców Podlasia

Bazyli Krupicz (Białystok), Wpływ samoorganizacji mieszkańców wsi Dobrywoda/Dobrowoda na jej rozwój (koniec XIX – początek XX wieku)

Jerzy Plewa (Kuraszewo), Z przeszłości parafii prawosławnej w Kuraszewie

Aleksander Kiryluk (Białystok), Len (Linum usitatissimum L.) w życiu codziennym i w kulturze wsi podlaskiej

Mirosław Stepaniuk (Białystok-Puchły), Działania edukacyjne Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia (2004-2019)

Iryna Hryń (Lwów), Działalność Lwowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Chołmszczyna” w celu utrzymania kontaktów z Chełmszczyzną i Podlasiem (komunikat)

Iwona Bielecka-Włodzimirow (Bielsk Podlaski), Postrzeganie dziedzictwa kulturowego Podlasia przez młodzież z Ukrainy, przebywającą na stażu w Hajnówce (komunikat)

Marek Martynowicz (Dasze), Szkolnictwo we wsi Dasze od końca XVIII wieku

Olga Kuprianowicz (Lublin-Warszawa), Edukacyjny wymiar działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w latach 2012-2018 (komunikat)

Wiktor Misijuk (Brześć), Referenda szkolne na terenie województwa poleskiego (1921-1939)

Wiktor Kochnowicz (Mińsk), Majątki szlacheckie na Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym na początku XX wieku

Dyskusja

 

16.11.2019 (sobota)

 

9.00-9.15

Otwarcie wystawy fotograficznej „25 lat nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu (1994-2019)”

Przygotowanie wystawy: Andrzej Artemiuk, Karolina Chmur, Jerzy Hawryluk

 

9.15-12.45

Sesja ІV: „25 lat nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu (1994-2019)”

(комюніке / komunikaty)

Przewodniczący: Dorota Misiejuk, Bazyli Krupicz

Ludmiła Łabowicz (Białystok), Chronologia i statystyka rozwoju nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w latach 1994-2019 (referat)

Jan Kiryziuk (Bielsk Podlaski), Inicjowanie oraz organizacja nauczania języka ukraińskiego w Bielsku Podlaskim w 1994 roku

Eugeniusz Ryżyk (Knorydy), Inicjowanie oraz organizacja nauczania języka ukraińskiego w różnych miejscowościach Północnego Podlasia w połowie lat 90. XX wieku

Mikołaj Roszczenko (Bielsk Podlaski), Początki organizacji nauczania języka ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim

Sławomir Sawczuk (Białystok), Początki organizacji nauczania języka ukraińskiego w Czeremsze (lata 90. XX wieku)

Elżbieta Tomczuk (Bielsk Podlaski), Nauczanie języka ukraińskiego w Przedszkolu nr 9 i Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – doświadczenie pedagogiczne 25 lat

Irena Wiszenko (Bielsk Podlaski – Czeremcha), Nauczanie języka ukraińskiego w Czeremsze jako element działań mających na celu zachowanie tożsamości młodego pokolenia

Irena Zinkiewicz (Bielsk Podlaski), Organizacja nauczania języka ukraińskiego w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Maria Ryżyk (Knorydy), Powstanie oddzielnych klas ukraińskich w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Bielsku Podlaskim w 2011 roku

Eugenia Gałka (Bielsk Podlaski), Miejsce nauczania języka ukraińskiego w funkcjonowaniu i misji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Agnieszka Giza (Bielsk Podlaski), Doświadczenie nauczania języka ukraińskiego w Bielsku Podlaskim w latach 2011-2019

Łukasz Czyżewski (Warszawa), Nauczanie języka ojczystego na Podlasiu – doświadczenie ucznia

Jarosław Borowski (Bielsk Podlaski), Nauczanie języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej w Bielsku Podlaskim – perspektywa organu prowadzącego

Ludmiła Łabowicz (Białystok), Początki nauczania ojczystego języka ukraińskiego dla dzieci i młodzieży w Białymstoku

Karolina Chmur (Białystok), Nauczanie języka ukraińskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – początki i sytuacja obecna

Aleksandra Iwaniuk (Białystok), Nauczanie języka ukraińskiego w międzyprzedszkolnym zespole nauczania w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku, w Przedszkolu Niepublicznym ,,Aniołki” w Białymstoku przy Parafii Prawosławnej Świętego Ducha oraz w Szkole Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

Ludmiła Łabowicz (Białystok), Nauczanie języka ukraińskiego dla dorosłych w Białymstoku

Dyskusja

13.15-16.30

Sesja V: „Doświadczenie nauczania języka ojczystego w kontekście kulturowym, prawnym i społecznym”

Przewodniczący: Aleksander Kiryluk, Mirosław Stepaniuk

Sławomir Łodziński (Warszawa), Języki mniejszości narodowych w przestrzeni publicznej w Polsce i w Europie

Irena Putko-Korbabycz (Toronto), Polityka językowa Kanady w sferze oświaty – na przykładzie języka ukraińskiego

Alwidas Niewulis (Puńsk), Szkolnictwo mniejszości litewskiej w Polsce – struktura, funkcjonowanie, działania na rzecz zachowania tożsamości w procesie dydaktycznym

Marek Syrnyk (Wałcz), Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce – stan, problemy, perspektywy

Dorota Szuper-Jakubiuk (Białystok), Podręczniki i materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego w kontekście sytuacji dotyczącej podręczników i materiałów dydaktycznych do nauczania języka ukraińskiego w Polsce (komunikat)

Anna Smołyńczak-Bagińska (Przemyśl), Doświadczenie pracy konsultanta – metodyka języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej w województwie podkarpackim i lubelskim (komunikat)

Dorota Misiejuk (Białystok), Transkulturowość jako wyzwanie pedagogiczne i kompetencja komunikacyjna

Dyskusja

16.30-17.00

Uroczyste zamknięcie konferencji

Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

___________________________________________

ІІІ Підляська українська наукова конференція

«25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

Більськ на Підляшші, 15-16 листопада 2019 р.

 

Місце засідань конференції: Міська публічна бібліотека в Більську на Підляшші, вул. Казімежовська 14

Урочисте відкриття конференції та відкритий урок української мови:

Початкова школа № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську, вул. Міцкевича 126

 

15.11.2019 (п’ятниця)

 

10.00-10.40

Урочисте відкриття конференції

Голови: Євгенія Галка, Григорій Купріянович

Виступи офіційних гостей

Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)

 

10.40-11.00

Відкритий урок української мови

Ведення уроків: Єлизавета Томчук, Аґнешка Ґіза

11.30-13.15

Сесія І: «Історія українського шкільництва на Підляшші»

Голови: Павло Гриценко, Фелікс Чижевський

Юрій Гаврилюк (Більськ), Освіта на Підляшші до початку ХХ століття – етнічний характер

Марко Сирник (Валч), Комісаріат Народної Освіти на Холмщині, Підляшшу та Поліссю в 1917-1919 роках

Роман Висоцький (Варшава-Люблин), Початки українського шкільництва на Північному Підляшші в 1917-1919 роках

Григорій Купріянович (Люблин), Спроби організування українського шкільництва на Південному Підляшші та Холмщині у 1919-1924 роках

Микола Рощенко (Люблин), Навчання української мови в Кліщелях у 50-60-ті роки ХХ століття на тлі мовної ситуації в регіоні

Дискусія

 

13.45-15.45

Сесія ІI: «Мовознавчі дослідження Підляшшя»

Голови: Микола Рощенко, Роман Висоцький

Павло Гриценко (Київ), Українська мова Підляшшя в загальноукраїнській перспективі: моделі утвердження й віталізації

Міхал Саєвич (Люблин), Патронімічні прізвища з закінченням -ук, які виступають у Польщі виключно або найчастіше в Гайнівському повіті на Білосточчині

Фелікс Чижевський (Люблин), Як описувати лексику на польсько-білорусько-українському пограниччі (на полях книжки «Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe» авторства Дороти Рембішевської та Януша Сятковського)

Іван Лобузінський (Курашево), Топонімія села Клєнікі

Оксана Кузьмич (Рівне), Топонімікон Холмщини і Підляшшя: україно-польські паралелі

Анна Мікіцюк (Люблин), З досліджень над мікротопонімією повіту Біла на Підляшші

Любов Фроляк (Люблин), Графеми старої кирилиці в намогильних інскрипціях Підляшшя на тлі інших регіонів польсько-східнослов’янського пограниччя

Дискусія

16.00-20.00

Сесія ІІI: «Історія та культура Підляшшя»

Голови: Міхал Саєвич, Любов Фроляк

Рената Малецька (Білосток), Дії Підляського куратора освіти щодо зберігання почуття національної, етнічної та мовної ідентичності учнів, що належать до національних та етнічних меншин у Підляському воєводстві

Андрій Єкатеринчук (Люблин), Мова як елемент ідентичності православних мешканців Підляшшя. На основі дискусій на Інтернет-форумах

Андрій Нікіторович (Білосток), Переміни потреб меншин у Підляському воєводстві у сфері ідентичності з особливим врахуванням українців Підляшшя

Василь Крупич (Білосток), Вплив самоорганізації жителів села Добривода/Добровода на її розвиток (кінець ХІХ – початок ХХ століть)

Юрій Плева (Курашево), З мінулого православної парафії в Курашеві

Олександр Кирилюк  (Білосток), Льон (Linum usitatissimum L.) у штодьоннум жицю і культури пудляського сьола

Мирослав Степанюк (Білосток-Пухли), Едукаційні почини Товариства спадщина Підляшшя (20042019)

Ірина Гринь (Львів), Діяльність Львівського суспільно-культурного товариства «Холмщина» для підтримання зв’язків з Холмщиною та Підляшшям (комюніке)

Івона Бєлєцька-Влодзіміров (Більськ), Бачення культурної спадщини Підляшшя молоддю з України, яка проходить стажування в Гайнівці (комюніке)

Марко Мартинович (Даші), Шкільництво у селі Даші від кінця XVIII століття

Ольга Купріянович (Люблин-Варшава), Едукаційний вимір діяльності Братства Православної Молоді Люблинсько-Холмської єпархії у 2012-2018 роках (комюніке)

Віктор Місіюк (Бересть), Шкільні референдуми на території Поліського воєводства (1921-1939)

Віктор Кохнович (Мінськ), Шляхетські маєтки на Підляшші у суспільно-культурному контексті на початку ХХ століття

Дискусія

16.11.2019 (субота)

 

9.00-9.15

Відкриття фотовиставки «25 років навчання української мови на Північному Підляшші (1994-2019)»

Підготовка виставки: Андрій Артем’юк, Юрій Гаврилюк, Кароліна Хмур

9.15-12.45

Сесія ІV: «25 років навчання української мови на Північному Підляшші (1994-2019)»

(комюніке / komunikaty)

Голови: Дорота Місіюк, Василь Крупич

Людмила Лабович  (Білосток), Хронологія і статистика розвитку навчання української мови на Північному Підляшші в 1994-2019 роках (доповідь)

Іван Киризюк (Більськ), Ініціювання та організація навчання української мови в Більську у 1994 році

Євген Рижик (Кнориди), Ініціювання та організація навчання української мови в різних місцевостях Північного Підляшшя в половині 90-х років ХХ століття

Микола Рощенко (Більськ), Початки організації навчання української мови в Початковій школі № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську

Славомир Савчук (Білосток), Початки організації навчання української мови в Черемсі (90-ті роки ХХ століття)

Єлизавета Томчук (Більськ), Навчання української мови в Садочку № 9 та Початковій школі № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську – педагогічний досвід 25 років

Ірина Вишенко (Більськ – Черемха), Навчання української мови в Черемсі як елемент дій для збереження ідентичності молодого покоління

Ірина Зінкевич (Більськ), Організація навчання української мови в Комплексі шкіл ім. Адама Міцкевича в Більську

Марія Рижик (Кнориди), Cтворення окремих українських класів у Початковій школі № 4 та в Гімназії № 2 в Більську в 2011 році

Євгенія Галка (Більськ), Місце навчання української мови у функціонуванні та місії Початкової школи № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську

Аґнешка Ґіза (Більськ), Досвід навчання української мови в Більську у 2011-2019 роках

Лука Чижевський (Варшава), Навчання рідної мови на Підляшші – досвід учня

Ярослав Боровський (Більськ), Навчання української мови як мови національної меншини в Більську – перспектива відповідального органу

Людмила Лабович (Білосток), Початки навчання рідної української мови для дітей і молоді в Білостоці

Кароліна Хмур (Білосток), Навчання української мови в Громадській початковій школі ім. свв. Кирила та Мефодія у Білостоці – початки та нинішній стан

Олександра Іванюк (Білосток), Навчання української мови у міжсадочкових групах в Самоврядному садочку № 26 інтеграційному ім. Йоанни Стжалковської-Кучинської в Білостоці, в Непублічному садочку «Ангелята» в Білостоці при Православній парафії Святого Духа та у Початковій школі № 9 ім. 42-го Полку піхоти в Білостоці

Людмила Лабович (Білосток), Навчання української мови для дорослих у Білостоці

Дискусія

13.15-16.30

Сесія V: «Досвід навчання рідної мови у культурному, юридичному та громадському контекстах»

Голови: Олександр Кирилюк, Мирослав Степанюк

Славомір Лодзинський (Варшава), Мови національних меншин у публічному просторі в Польщі та Європі

Ірена Путко-Корбабич (Торонто), Мовна політика Канади у сфері освіти – на прикладі української мови

Альвидас Нєвуліс (Пунськ), Шкільництво литовської меншини у Польщі – структура, функціонування, дії для збереження ідентичності у навчальному процесі

Марко Сирник (Валч), Навчання української мови у Польщі – стан, проблеми, перспективи

Дорота Шупер-Якуб’юк (Білосток), Підручники та дидактичні посібники до навчання польської мови як іноземної або другої у контексті ситуації щодо підручників та дидактичних посібників до навчання української мови (комюніке)

Анна Смолинчак-Багінська (Перемишль), Досвід роботи консультанта – методиста української мови як мови національної меншини в Підкарпатському та Люблинському воєводствах (комюніке)

Дорота Місіюк (Білосток), Транскультурність як педагогічний виклик та комунікаційна компетенція

Дискусія

16.30-17.00

Урочисте закриття конференції

Голова: Григорій Купріянович

Виступи офіційних гостей

Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)

________________________________________

ІІІ Підляська українська наукова конференція

«25-річчя відродження навчання української мови

на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

 

IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

„25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego

na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”

 

ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА • PROGRAM OGÓLNY

 

Більськ на Підляшші, 15-16 листопада 2019 р. / Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.

 

Місце засідань конференції: Міська публічна бібліотека в Більську на Підляшші, вул. Казімежовська 14

Miejsce obrad konferencji: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14

Урочисте відкриття конференції та відкритий урок української мови:

Початкова школа № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську, вул. Міцкевича 126

Uroczyste otwarcie konferencji oraz lekcja otwarta języka ukraińskiego:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 126

 

15.11.2019 (п’ятниця / piątek)

 

10.00-10.40

Урочисте відкриття конференції

Uroczyste otwarcie konferencji

10.40-11.00

Відкритий урок української мови

Lekcja otwarta języka ukraińskiego

11.30-13.15

Сесія І «Історія українського шкільництва на Підляшші»

Sesja І «Historia szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu”

13.45-15.45

Сесія ІI «Мовознавчі дослідження Підляшшя»

Sesja ІI „Badania językoznawcze Podlasia”

16.00-20.00

Сесія ІІI «Історія та культура Підляшшя»

Sesja IIІ „Historia i kultura Podlasia”

 

16.11.2019 (субота / sobota)

 

9.00-9.15

Відкриття фотовиставки «25 років навчання української мови на Північному Підляшші (1994-2019)»

Otwarcie wystawy fotografii „25 lat nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu (1994-2019)”

9.15-12.45

Сесія ІV «25 років навчання української мови на Північному Підляшші (1994-2019)»

Sesja IV „25 lat nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu (1994-2019)”

13.15-16.30

Сесія V «Досвід навчання рідної мови у культурному, юридичному та громадському контекстах»

Sesja V „Doświadczenie nauczania języka ojczystego w kontekście kulturowym, prawnym i społecznym”

16.30-17.00

Урочисте закриття конференції

Uroczyste zamkniecie konferencji

Організатор конференції: Підляський науковий інститут.

Organizator konferencji: Podlaski Instytut Naukowy.

Cпіворганізатори: Союз українців Підляшшя, Українське Товариство, Початкова школа № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську, Центр освіти вчителів у Білостоці.

Współorganizatorzy: Związek Ukraińców Podlasia, Towarzystwo Ukraińskie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

 

Організаційний комітет: д-р Григорій Купріянович – голова, Людмила Лабович – секретар, д-р Андрій Артем’юк, Лука Бадовець, Ольга Купріянович, Єлизавета Томчук, Кароліна Хмур.

Komitet Organizacyjny: dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący, Ludmiła Łabowicz – sekretarz, dr Andrzej Artemiuk, Łukasz Badowiec, Karolina Chmur, Olga Kuprianowicz, Elżbieta Tomczuk.

Медіа-патронат: Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», Польське радіо Білосток, Польське телебачення Білосток, „Nowiny Podlaskie”, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”, TV Podlasie.

Patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, „Nowiny Podlaskie”, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”, TV Podlasie.

 

 

Почесний патронат: Бургомістр Міста Більськ на Підляшші, Бургомістр Кліщель, Війт ґміни Більськ на Підляшші, Війт ґміни Черемха.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Kleszczel, Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Wójt Gminy Czeremcha.

Конференція відбувається завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща,

завдяки підтримці Війта ґміни Більськ на Підляшші, Товариства любителів скансену в Козліках і приватних осіб та при фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ України, Бургомістра міста Більськ на Підляшші і Бургомістра Кліщель.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu Wójta Gminy Bielsk Podlaski, Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach i osób prywatnych oraz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy,

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Burmistrza Kleszczel.

Спонсори / Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

_____________________________________________________

IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”

Założenia programowe Konferencji

Celem Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest intensyfikacja badań nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia oraz stworzenie miejsca dla prezentacji i popularyzacji wyników badań naukowych ukraińskiego środowiska naukowego regionu oraz innych badaczy zainteresowanych problematyką Podlasia. Pierwsza Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa odbyła się w październiku 2017 r. z okazji 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia, druga – w listopadzie 2018 r. Obie konferencje pokazały potrzebę organizacji podobnych przedsięwzięć naukowych.

Badania nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia mają kluczowe znaczenie dla poznania i zachowania spuścizny kulturowej regionu oraz kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej jego mieszkańców. Niezbędne dla kształtowania i zachowania tożsamości jest również stworzenie forum prezentacji wiarygodnych badań naukowych oraz integrowanie i rozwój ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.
Głównym tematem III Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest 25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu, które obchodzimy właśnie w 2019 roku. Dlatego też w centrum problematyki tegorocznej konferencji będzie problematyka nauczania języka ojczystego czy szerzej – oświaty na Podlasiu. Organizatorzy pragną, by problematyka oświatowa została zaprezentowana w szerokim spektrum: poczynając od historii szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu, poprzez proces odradzania nauczania języka ukraińskiego od lat 90. XX w. po dzień dzisiejszy, ale także uwzględniając kwestie metodyczne, wymiar prawny, badania komparatystyczne oraz kontekst nauczania języka ojczystego w innych środowiskach ukraińskich i wśród różnych mniejszości narodowych w Polsce i w innych krajach.

Choć w 2019 r. tematyka oświatowa będzie dominująca, zakres tematyczny Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej pozostanie różnorodny i obejmie problematykę Podlasia w szerokim znaczeniu. Na konferencji mogą zostać przedstawione referaty, które dotyczą kwestii nie związanych z oświatą. Przede wszystkim jest to: historia, język, kultura i współczesność społeczności ukraińskiej Podlasia oraz innych społeczności regionu, a także ich wzajemne kontakty. Tematyka konferencji obejmuje również inne kwestie wpływające na sytuację społeczności ukraińskiej Podlasia (np. uwarunkowania prawne, ekonomiczne, geograficzne, przyrodnicze, socjologiczne), problematykę sąsiednich regionów zamieszkałych przez Ukraińców (w szczególności Ziemi Brzeskiej i Chełmszczyzny) czy doświadczenia innych społeczności mniejszościowych, a także kwestie dotyczące funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce i innych krajach. W formule konferencji mieszczą się także pozostałe zagadnienia będące w sferze zainteresowań badawczych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.

Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa ma charakter interdyscyplinarny. Mogą być na niej wygłaszane referaty z różnych dziedzin nauki, przed wszystkim historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii, historii Kościoła, geografii, demografii, folklorystyki, kulturoznawstwa, muzykoznawstwa, nauk prawnych (w szczególności w zakresie ochrony praw mniejszości), ale także z innych dziedzin.

Kontakty
Tel. +48 664187538 (przewodniczący), +48 609048496 (sekretarz).
E-mail: pninstytut@gmail.com

________________________

ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Програмні положення Конференції

Метою Підляської української наукової конференції є інтенсифікація досліджень історії і культури та сучасності українського населення Підляшшя, а також створення місця для презентації та популяризації результатів наукових досліджень українського наукового середовища регіону та інших дослідників, які зацікавлені проблематикою Підляшшя. Перша Підляська українська наукова конференція відбулася у жовтні 2017 р. з нагоди 25-річчя Союзу українців Підляшшя, друга – у листопаді 2018 р. Обидві конференції показала потребу організації того роду наукових заходів.

Дослідження історії і культури та сучасності української громадськості Підляшшя мають ключове значення для пізнання і збереження культурної спадщини регіону та формування національної та регіональної ідентичності його мешканців. Необхідним для формування та збереження тотожності є також створення форуму презентації вірогідних наукових досліджень та інтегрування і розвиток українського наукового середовища Підляшшя.

Основною темою ІІІ Підляської української наукової конференції є 25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші, яке відзначаємо саме у 2019 р. Тому у центрі проблематики цьогорічної конференції будуть питання навчання рідної мови та, ширше, освіти на Підляшші. Організатори хотіли б, щоб освітня проблематика була представлена у широкому спектрі: починаючи від історії українського шкільництва на Підляшші через процес відродження навчання української мови від 90-х роках ХХ ст. по сьогоднішній день, але також включаючи методичні питання, юридичний вимір, компаратистичні дослідження та контекст навчання рідної мови в інших українських середовищах і серед різних національних меншин у Польщі і в інших країнах.

Незважаючи на факт, що у 2019 р. освітня проблематика буде домінуючою, тематичний обсяг Підляської української наукової конференції залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому значенні. На конференції можуть бути представлені доповіді, які стосуються питань не пов’язаних з освітою. Перш за все, це: історія, мова, культура та сучасність української громадськості Підляшшя та інших етносів регіону, а також їхні взаємозв’язки. Тематика конференції охоплює також інші питання, що мають вплив на ситуацію української громадськості Підляшшя (напр. правові, економічні, географічні, природничі та соціологічні чинники), проблематику сусідніх регіонів, у яких проживають українці (перш за все Берестейщини та Холмщини) та досвід інших меншинних спільнот, а також питання, які стосуються функціонування національних меншин в Польщі та в інших країнах. Формула конференції також включає інші питання, що знаходяться в колі наукових зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.

Підляська українська наукова конференція має міждисциплінарний характер. Можна на ній виголошувати доповіді з різних галузей науки, перш за все, з історії, мовознавства, літературознавства, соціології, історії Церкви, географії, демографії, фольклористики, культурознавства, музикознавства, юридичних наук (зокрема, в галузі захисту прав меншин), а також з інших сфер.

Контакт
Тел. +48 664187538 (голова), +48 609048496 (секретар).
E-mail: pninstytut@gmail.com